Profilaktyka i terapia uzależnień

Rodzaj studiów

Studia podyplomowe

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

3

Cena za semestr

1200 zł

Uczelnia

Instytut Studiów Podyplomowych

Studia podyplomowe w zakresie „Profilaktyka i terapia uzależnień” dedykowane są do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje, umożliwiające podjęcie pracy w roli terapeuty w instytucjach i organizacjach zajmujących się przeciwdziałaniem uzależnieniom w szczególności do pracowników poradni leczenia uzależnień, oddziałów terapii leczenia uzależnień – całodobowych i dziennych, oddziałów leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, placówek leczenia uzależnień dzieci i młodzieży, poradni dla osób z problemami alkoholowymi, oddziałów terapeutycznych w instytucjach totalnych, tj. areszty śledcze, zakłady karne, punkty konsultacyjne działających na terenach gmin i powiatów. Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pracy w obszarze profilaktyki społecznej oraz terapii uzależnień. Studia ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i/lub uzależnioną od narkotyków i środków psychotropowych. Studia przygotowują absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. grup ryzyka (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcyjnych, z diagnozą zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania i z pogranicza niedostosowania społecznego).

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2021r. poz.890 z późn. zm.). 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (90 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

Program studiów podyplomowych:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć

IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin