Praca socjalna

Rodzaj studiów

Studia I stopnia

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

6

Cena za semestr

1990 zł

Uczelnia

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Kierunek Praca Socjalna przygotowuje absolwentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez wyposażenie go w kompetencje niezbędne do rozwiązywania problemów jednostek i grup społecznych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. 

Specjalności:  

  • Asystent rodziny – zajęcia praktyczne prowadzone przez specjalistów pozwalają zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności związane z pedagogiką społeczną i wychowawczą oraz psychologią i rozwojem osobowościowym. Studia przygotowują do podjęcia pracy zorientowanej na mediację i wsparcie rodziny. Po studiach możesz podjąć pracę m.in. w ośrodkach pomocy rodzinie czy ośrodkach społecznych. 
  • Systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej – specjalność systemy wsparcia osoby starszej i niepełnosprawnej przygotują do podjęcia pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, klubach seniora, ośrodkach wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych) oraz w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność dotyczącą opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 
  • Organizowanie i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej – studia na specjalności organizowanie i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do pełnienia roli pracownika socjalnego, a także organizatora społeczności lokalnych oraz animatora społecznego. Kierunek przygotowuje do realizacji działań na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych. Program studiów pozwala zapoznać się z problematyką społeczną i metodami badań oraz przygotowuje do rozwiązywania różnych problemów w układach lokalnych. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Przygotowują do profesjonalnej pracy z jednostką czy rodziną oraz do współpracy z grupami oraz społecznością lokalną.