Politologia

Rodzaj studiów

Studia II stopnia

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

4

Cena za semestr

2100 zł

Uczelnia

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

Absolwenci kierunku politologia mogą znaleźć pracę między innymi w: mediach, jednostkach administracji publicznej, rządowej lub samorządowej, a także w organach bezpieczeństwa państwa, czy w prywatnym sektorze gospodarki zarówno w Polsce jak i za granicą. 

Specjalności: 

  • Administracja Rządowa i Samorządowa jest kierowana w szczególności do osób pracujących lub pragnących podjąć pracę w administracji rządowej lub samorządowej. Celem nauczania jest przekazanie szerokiej wiedzy o prawie administracyjnym oraz wyrobienie umiejętności poznawania, interpretowania i stosowania prawa. Nacisk położony jest na znajomość instytucji prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego, zasad interpretacji tego prawa, praktyki prawa administracyjnego (prezentacja orzecznictwa sądów administracyjnych), a także przedstawienie teorii organizacji i zarządzania. Absolwent specjalności “Administracja rządowa i samorządowa” posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. W toku studiów uczelnia przygotowuje do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych. 
  • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe – specjalność ta została przygotowana z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. W toku studiów student zdobywa wiedzę na temat światowych procesów bezpieczeństwa i jego zagrożeń, terroryzmu międzynarodowego, roli czynnika militarnego we współczesnym świecie, międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań polityki bezpieczeństwa, zasad funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, roli NATO i UE w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji. Nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają wstąpienie i kontynuowanie nauki w ośrodkach powołanych przez państwo i jego organy do spełniania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego. Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy m.in.: w strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej, jednostkach i służbach porządku publicznego, w jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego 
  • Doradztwo personalne i zarządzanie personelem – celem studiów jest przygotowanie specjalistów i kierowników służb pracowniczych do zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach rosnącego znaczenia kapitału ludzkiego w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej firmy. Studia są realizowane przez dostarczenie wiedzy w zakresie: tendencji i sytuacji na polskim i europejskim rynku pracy oraz warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, uwarunkowań prawnych procesu kadrowego i działalności gospodarczej poprzez dostarczenie wiedzy w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego i gospodarczego, prawa administracyjnego, praktyki nowoczesnego zarządzania potencjałem ludzkim w ujęciu związanych z zarządzaniem kadrami w firmie, identyfikowanie, formułowanie i rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem kadrami w firmach, zastosowań wybranych metod zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach firmy. Studia umożliwiają zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu menadżera personalnego i doradcy zawodowego oraz przygotowują do samodzielnego doskonalenia zawodowego. Podstawowa problematyka studiów: rynek pracy i polityka rynku pracy, prawo pracy i aspekty prawne polityki kadrowej, prawo cywilne i gospodarcze, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse międzynarodowe, zarządzanie firmą, zabezpieczenie społeczne, zawodoznawstwo, strategia rozwoju firmy a strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, budowa, wdrażanie i monitorowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą i kompetencjami, zarządzanie personelem, nowoczesny system wynagradzania, komunikacja w organizacji, nowe zadania i kompetencje służb personalnych, prawo i rynek pracy na tle doświadczeń europejskich. Zapewniamy specjalnie przygotowane materiały, dostęp do nowoczesnej literatury, spotkania z wybitnymi praktykami, indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa personalnego, dobrą organizację i miłą atmosferę studiów, najlepszych wykładowców z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. 
  • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe – program studiów tej specjalności ma charakter wszechstronny. Składa się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy tworzą przedmioty ogólne, wprowadzające, takie jak socjologia, psychologia, geografia polityczna i gospodarcza świata, ekonomia. Drugi, obszerniejszy to przedmioty politologiczne i historyczne – nauka o polityce, systemy polityczne państw, system polityczny RP, historia stosunków międzynarodowych, historia Polski XX w. czy historia doktryn politycznych. Trzeci, główny element programu stanowią przedmioty z zakresu stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej. Obejmują one wszystkie dziedziny i formy życia międzynarodowego tzn., międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze, kulturalne, politykę zagraniczną mocarstw, organizacje międzynarodowe, problematykę integracji europejskiej oraz problemy międzynarodowego prawa, publicznego, dyplomatycznego, konsularnego i handlowego. Wykłady są uzupełniane ćwiczeniami, których celem jest rozwinięcie u studentów praktycznych umiejętności potrzebnych do czynnego uczestnictwa w życiu międzynarodowym. Są wśród nich warsztaty public relations, technik negocjacyjnych, marketingu politycznego i protokołu dyplomatycznego. 
  • Ekonomia menedżerska – specjalność “Ekonomia menadżerska” na kierunku Politologia jest kierowana w szczególności do osób pragnących prowadzić własną działalność lub zatrudnionych jako menadżer, ekonomista, pracownik działu ekonomicznego w instytucjach rządowych i pozarządowych, strateg biznesowy czy doradca do spraw ekonomicznych. Celem nauczania jest przekazanie szerokiej wiedzy o prowadzeniu przedsiębiorstwa, decyzjach ekonomicznych, działaniach strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Studenci uczą się nie tylko prowadzić przedsiębiorstwo ale również analizować dane ekonomiczne, przewidywać skutki podejmowanych decyzji ekonomicznych oraz minimalizować podstawowe ryzyka związane z działalnością gospodarczą. Absolwent specjalności “Ekonomia menadżerska” posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu ekonomii menadżerskiej, działalności gospodarczej i zarządzania zasobami ludzkimi. W toku studiów uczelnia przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pełnienia kierowniczych funkcji w przedsiębiorstwach jako menadżer, ekonomista, pracownik działu ekonomicznego w instytucjach rządowych i pozarządowych, strateg biznesowy czy doradca do spraw ekonomicznych. Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych.