Politologia

Rodzaj studiów

Studia II stopnia

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

4

Cena za semestr

2100 zł

Uczelnia

Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu

Politologia w ANS kształci przyszłych polityków, dyplomatów i pracowników działów współpracy międzynarodowej, marketingu politycznego, zarządzania, mediów i publicystyki. 

  • Administracja publiczna – podstawowym celem kształcenia w ramach specjalności “Administracja publiczna” jest poznanie mechanizmów rządzenia państwem, zagadnień prawno – ustrojowych, a także mechanizmów rządzących sferą publiczną, kwestii kompetencji i zadań służby cywilnej i procesów podejmowania decyzji. Studenci poznają tematykę dotyczącą funkcjonowania instytucji szczebla rządowego oraz samorządowego, zarządzania finansami publicznymi, a także zarządzania projektami, co przygotowuje ich do podjęcia pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w organach partii politycznych i organizacjach społeczno – politycznych i gospodarczych, instytucjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach oraz organizacjach międzynarodowych. 
  • Polityka bezpieczeństwa państwa – specjalność “Polityka bezpieczeństwa państwa” umożliwia zdobycie usystematyzowanej wiedzy w zakresu szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa państwa. Studenci zapoznają się z wieloaspektowymi rodzajami zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz sposobami przeciwdziałania tym zagrożeniom. Absolwenci tej specjalności potrafią ocenić, analizować i interpretować zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego. Posiadają umiejętności analizowania krajowych problemów bezpieczeństwa w perspektywie międzynarodowej oraz wykorzystać wiedzę teoretyczną w kreowaniu propozycji rozwiązań problemów bezpieczeństwa. Rozumieją też znaczenie strategii bezpieczeństwa i potrafią ją zaplanować, kształtować oraz modyfikować w zależności od zmiany sytuacji. Zdobyta wiedza predysponuje absolwenta tej specjalności do podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach bezpieczeństwa narodowego, mediach oraz związanych z bezpieczeństwem podmiotach sektora prywatnego.  
  • Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarny kierunek studiów, który skupia się na badaniu i analizie relacji między państwami, organizacjami międzynarodowymi oraz innymi aktorami globalnymi. Studenci studiują m.in. teorię stosunków międzynarodowych, politykę zagraniczną, ekonomię globalną, prawo międzynarodowe i dyplomację. Kierunek ten umożliwia zrozumienie złożonych problemów globalnych, takich jak konflikty, współpraca międzynarodowa, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i globalne wyzwania. Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą znaleźć zatrudnienie w dyplomacji, organizacjach międzynarodowych, firmach międzynarodowych, instytucjach badawczych oraz mediach, gdzie wykorzystują swoją wiedzę w zakresie analizy i zarządzania sprawami międzynarodowymi. Kierunek ten rozwija umiejętności analityczne, komunikacyjne, negocjacyjne i międzykulturowe, które są niezbędne w dzisiejszym globalnym środowisku.