Pedagogika sztuki – plastyka w szkole

Rodzaj studiów

Studia podyplomowe

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

3

Cena za semestr

1100 zł

Uczelnia

Instytut Studiów Podyplomowych

Studia podyplomowe w zakresie „Pedagogika sztuki – plastyka w szkole” przeznaczone są do nauczycieli, którzy ubiegają się o kwalifikacje do nauczania plastyki w szkołach. 

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie merytoryczne, praktyczne, warsztatowe oraz zdobycie uprawnień do nauczania plastyki w szkole, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Ukończenie studiów umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz metod kształcenia niezbędnych do prowadzenia zajęć z plastyki, oraz zasad dokonywania pomiaru dydaktycznego. Zajęcia obejmują zagadnienie z zakresu metodyki nauczania plastyki oraz zajęcia warsztatowe z zakresu technik plastycznych, rysunku, malarstwa, grafiki i formowania przestrzennego z elementami rzeźby oraz wykłady z historii sztuki i sztuki współczesnej. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami nauczania i technikami edukacyjnymi umożliwiającym im podjęcie lub udoskonalenie pracy nauczyciela plastyki, wzbogacone zajęciami warsztatowymi w plenerze plastycznym. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 90 godzin oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.


Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 890).

Program studiów podyplomowych:

I moduł – Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł – Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł – Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł – Praktyki zawodowe – 90 godzin