Pedagogika specjalna

Rodzaj studiów

Studia jednolite magisterskie

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

10

Cena za semestr

2100 zł

Uczelnia

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Kierunek Pedagogika Specjalna koncentruje się na każdej fazie rozwoju człowieka, który wymaga profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, pokonywaniu wszelakich trudności. Studia z tego zakresu przygotowują pedagogów specjalnych: m.in. na stanowiska nauczycieli specjalistów do pracy w placówkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego (w zależności od wybranej specjalności) czy też nauczycieli do pracy na wszystkich etapach edukacyjnych w placówkach specjalnych dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. 

Specjalności:  

  • Spektrum autyzmu – przygotowuje słuchaczy do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Celem studiów jest rozwój kompetencji z zakresu wczesnej interwencji diagnostyczno­ terapeutycznej dla dzieci z autyzmem, nabycie umiejętności planowania pracy: edukacyjnej, rewalidacyjnej i rehabilitacyjnej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD. 
  • Oligofrenopedagogika – przygotowuje studentów do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkól i placówkach oświatowych. Celem studiów jest wyposażenie studentów w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjnorewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
  • Surdopedagogika – przeznaczona jest dla studentów chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe z zakresu pracy z dziećmi i osobami niesłyszącymi (głuchymi) i niedosłyszącymi (słabosłyszącymi). Celem studiów z zakresu surdopedagogiki jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem. 
  • Tyflopedagogika – przeznaczona dla studentów chcących uzyskać wiedzę i kompetencje zawodowe z zakresu pracy z dziećmi i osobami niewidomymi lub niedowidzącymi. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy: wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, rewalidacyjnej z dziećmi z defektami wzroku na wszystkich etapach edukacyjnych 
  • Resocjalizacja z socjoterapią – przygotowuje studentów do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie łub zagrożoną społecznie. Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w placówkach resocjalizacyjnych.