Pedagogika

Rodzaj studiów

Studia II stopnia

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

4

Cena za semestr

2100 zł

Uczelnia

Szkoła Główna Krajowa

Kierunek Pedagogika to nauka o rozwoju, wychowaniu oraz kształceniu człowieka przez całe jego życie. Studia na tym kierunku oferują wszechstronne przygotowanie do pracy z wychowankiem na wszystkich szczeblach szkolnictwa oraz zapewniają kompetencje niezbędne w procesie edukacji. Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych: wychowaniem, edukacją, komunikacją, pracą z drugim człowiekiem. 

specjalności: 

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną – umożliwia poznanie zasad prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz funkcjonowania państwowego i społecznego systemu opieki wobec dzieci i młodzieży. Studia pozwalają realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej oraz dają umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent zapoznany jest również z podstawami terapii pedagogicznej. 
  • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi – psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi to specjalność dla osób zainteresowanych poznaniem mechanizmów rządzących ludzką psychiką i zrozumieć postępowanie człowieka w różnych sytuacjach życiowych, w szczególności w środowisku pracy. Psychologia pracy wykorzystywana jest dziś dla celów diagnostycznych i terapeutycznych, ale jest też podstawą wielu ważnych dziedzin ludzkiej aktywności i oddzielnych dyscyplin naukowych: zarządzania zasobami ludzkimi, biznesu, marketingu (także politycznego), pedagogiki, sportu czy zarządzania kryzysowego. Absolwenci tej specjalności mogą podjąć interesującą pracę w biznesie, administracji publicznej oraz polityce. 
  • Doradztwo zawodowe i personalne – studenci tej specjalności zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi psychofizjologicznych podstaw  poradnictwa  zawodowego  oraz  jego  rolą i zastosowaniem w systemie oświatowym Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek; w placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach, akademickich biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych; instytucjach rynku pracy: publicznych służbach zatrudnienia, Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach zatrudnienia, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach szkoleniowych, instytucjach partnerstwa lokalnego, centrach integracji społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, państwowych i prywatnych zakładach pracy w działach HR, szkoleniach, kadrach, organizacjach pozarządowych lub też rozpocząć własną działalność gospodarczą jako: doradca, trener, coach kariery. 
  • Pedagogika kryminologiczno-sądowa – studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych nauką o przestępczości, uwarunkowaniami działań przestępczych oraz prowadzeniem działalności  prewencyjnej. Absolwent posiada przygotowanie z zakresu – pedagogiki, a także usystematyzowaną wiedzę o zjawiskach patologii społecznych, co pozwala mu na podejmowanie działań o charakterze: wychowawczym, profilaktycznym, interwencyjnym i resocjalizacyjnym. Absolwent ma również wiedzę na temat funkcjonowania różnych środowisk wychowawczych i zachodzących w nich problemach i sytuacjach kryminogennych oraz na temat funkcjonowania  instytucji wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych, a także o stosowaniu różnorodnych metod i technik w profilaktyce kryminologicznej. Absolwenci specjalności “Pedagogika kryminologiczno­-sądowa” znajdą zatrudnienie na stanowisku pedagoga i wychowawcy w instytucjach nadzorowanych przez resorty spraw  wewnętrznych i sprawiedliwości, tj. policji, służby więziennej, straży granicznej, straży miejskiej, jak również w wojsku lub zakładach karnych, poprawczych i innych placówkach resocjalizacyjnych. 
  • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne – absolwent tej specjalności zdobywa wiedzę z zakresu procedur: bezpieczeństwa, zarządzania i kierowania zasobami ludzkimi w sytuacji kryzysowej, organizacji planów i programów przeciwdziałania i zapobiegania sytuacjom kryzysowym, zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, mieniu i środowisku. Posiada wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz potrafi wykorzystać ją do kształtowania postaw obronnych. Wykazuje się znajomością odpowiednich przepisów prawa i struktury organizacyjnej kraju w zakresie obrony cywilnej. Studia o specjalności “Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne” przygotowują do podjęcia zatrudnienia w rządowych i samorządowych jednostkach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, samorządowych zespołach reagowania kryzysowego, zakładach poprawczych i karnych, strukturach wojskowych, policyjnych, straży granicznej, straży ochrony kolei, urzędach celnych, straży pożarnej i innych jednostkach kompetentnych w sprawach obronności  państwa.