Ochrona środowiska

Rodzaj studiów

Studia podyplomowe

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

2

Cena za semestr

1250 zł

Uczelnia

Instytut Studiów Podyplomowych

Studia podyplomowe w zakresie „Ochrona środowiska” służą zdobyciu wiedzy dotyczącej prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych aspektów wykonywania zadań publicznych w sferze ochrony środowiska. Słuchacze zostaną zapoznani z rozwojem myśli, prawa, instytucji i pojęć w ochronie środowi- ska, współczesnymi przesłankami ochrony środowiska, ochroną powietrza, ochroną wód, ochroną siedlisk zwierząt i roślin, w tym ochroną środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce. Ponadto słuchacze zapoznają się z problematyką międzynarodowych aspektów w ochronie środowiska ( ONZ, Rada Europy, OECD), ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed odpadami, stanów fizycznych sztucznie wytworzonych przez człowieka ( hałas, promieniowanie i odór), odpowiedzialności za szkody w ochronie środowiska. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy z przedmiotów kierunkowych z równoczesnym nauczeniem posługiwania się specjalistyczną wiedzą w praktyce.

Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie „Ochrony Środowiska” podniesie swoje kompetencje w zakresie zrozumienia organizacyjnej istoty wykonywania zadań administracji publicznej, sprawnego posługiwania się przepisami prawa krajowego i unijnego oraz ustaleniami polityk krajowych i unijnych w codziennej praktyce zawodowej, przestrzegania obowiązujących standardów, zabezpieczenia ochrony interesów państwowych, publicznych i prywatnych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

Program ramowy:

 1. Podstawy prawne ochrony środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce
 2. Prawne aspekty gospodarki odpadami, oganizacja odzysku, gospodarska niskoemisyjna
 3. Biologiczne uwarunkowania ochrony środowiska: ochrona wód, powietrza, siedlisk zwierząt i roślin
 4. Instytucje i organy ochrony i nadzoru w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Unii Europejskiej i w Polsce
 5. Organizacja ochrony środowiska
 6. Ochrona środowiska na poziomie samorządów terytorialnych
 7. Gospodarka odpadami
 8. Ochrona atmosfery, krajobrazu
 9. Odpowiedzialność za szkody w środowisku:administracyjna, karna, cywilna
 10. Systemy finansowania ochrony środowiska w Polsce
 11. Zanieczyszczenie żywności – konsekwencje dla środowiska
 12. Edukacja ekologiczna społeczeństwa