Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Rodzaj studiów

Studia podyplomowe

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

3

Cena za semestr

1100 zł

Uczelnia

Instytut Studiów Podyplomowych

Studia podyplomowe w zakresie „Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego” adresowane są przede wszystkim do pracujących w polskich szkołach
nauczycieli języka polskiego i języków obcych, coraz częściej spotykających się z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym, a także dla osób chcących zdobyć kompetencje i kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego / drugiego. Kandydaci na studia podyplomowe „Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego” powinni mieć wykształcenie humanistyczne.

Celem studiów jest zapoznanie się z metodami nauczania języka polskiego jako obcego, nabycie umiejętności korzystania z istniejących materiałów dydaktycznych oraz tworzenia pomocy dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów w zależności od wieku, jak i pierwszego języka uczących się.

Studenci nabędą wiedzę dotyczącą opisów poziomów kompetencji językowych i metod testowania znajomości języka polskiego jako obcego, jak również kompetencje
związane z integrowaniem treści na temat polskiej kultury i realiów z praktycznym nauczaniem języka. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program studiów jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450) – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 90 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

Program studiów podyplomowych:

1. Nauczania języka polskiego jako drugiego i odziedziczonego.
2. Nauczanie dzieci i młodzieży.
3. Wprowadzenie do metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.
4. Nauczanie wymowy polskiej.
5. Tradycje i metody nauczania języka polskiego jako obcego.
6. Gramatyka funkcjonalna języka polskiego.
7. Dydaktyka przedmiotu.
8. Metodyka nauczania sprawności językowych.
9. Gramatyka komunikacyjna języka polskiego.
10. Nowe technologie w nauczaniu cudzoziemców.
11. Nauczanie wiedzy o Polsce.
12. Komunikacja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
13. Praktyka zawodowa – 90 godz.