Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Rodzaj studiów

Studia podyplomowe

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

2

Cena za semestr

1250*** zł

Uczelnia

Instytut Studiów Podyplomowych

Studia podyplomowe w zakresie „Metodyka i metodologia pracy socjalnej” są studiami kwalifikacyjnymi tj. dającymi uprawnienia zawodowe do pracy w różnych organizacjach i instytucjach pomocy społecznej, pod warunkiem, że słuchacz ukończył wcześniej studia (minimum licencjat) z pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, politologii, polityki społecznej i nauk o rodzinie. 

Słuchacz może podjąć studia podyplomowe z metodyki i metodologii pracy socjalnej, jako absolwent innych kierunków studiów, wówczas obowiązuje art. 116 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. 2020 poz. 1876 z dnia 17 września 2020), gdzie jest mowa o kwalifikacjach zawodowych do pracy w obszarze pomocy społecznej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dnia 15 kwietnia 2021 r. celem studiów jest przygotowanie kadry do pracy w placówkach służb społecznych. 

Program studiów podyplomowych z zakresu „Metodyka i metodologia pracy socjalnej” jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2021 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej ( Dz. U. poz. 1962 z dnia 22 października 2021r.). Absolwent w/w studiów jest przygotowany do pracy w placówkach pomocy społecznej tj.: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych. 

Studiując ten kierunek, jednocześnie słuchacz może zapisać się (na korzystnych warunkach) na specjalizacyjne szkolenie z zakresu organizacji pomocy społecznej, prowadzone w ramach umowy Instytutu Studiów Podyplomowych z Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej w Gdyni, która posiada stosowne zezwolenia Ministerstwa Rodziny na prowadzenie takich szkoleń. Udział w specjalizacyjnym szkoleniu wymaga odrębnej deklaracji i umowy wg wzoru WSKS. Dyplom ukończenia specjalizacyjnego szkolenia umożliwia pełnienie funkcji kierowniczych w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z metodyki i metodologii pracy socjalnej jest przygotowanie pisemnego projektu socjalnego pod kierunkiem wyznaczonego promotora i zaliczenia praktyk w wymiarze 40 godzin. Natomiast warunkiem ukończenia specjalizacyjnego szkolenia z organizacji pomocy społecznej jest napisanie pracy dyplomowej, pod kierunkiem promotora, i zdaniem egzaminu dyplomowego w WSKS w Gdyni.

***+ 1300 zł dodatkowy koszt szkolenia specjalistycznego