Język polski w szkole

Rodzaj studiów

Studia podyplomowe

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

3

Cena za semestr

1100 zł

Uczelnia

Instytut Studiów Podyplomowych

Studia podyplomowe w zakresie „Język polski w szkole”, kierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego na wszystkich etapach edukacyjnych. Celem studiów podyplomowych z zakresu Język polski w szkole jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z języka polskiego, wyposażenie w komplet umiejętności i wiedzy z zakresu nauki o języku, nauki o literaturze, założeń ideowych i estetycznych poszczególnych epok i prądów literackich, wiedzy o kulturze, nauki o systemie gramatycznym i leksykalnym, analizy i interpretacji rozmaitych typów tekstów. Powyższe studia podyplomowe ukierunkowane są na wyposażenie w kompetencje pedagogiczne i dydaktyczne, umożliwiające samodzielną realizację programu nauczania, opracowywanie własnych metod i korzystanie z nowoczesnych pomocy dydaktycznych polonisty oraz w wyposażenie w wiedzę z zakresu nauki o języku, wiedzę z zakresu nauki o literaturze i kulturze. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 890.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk zawodowych w wymiarze 90 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

Program studiów podyplomowych:

I moduł – Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł – Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł – Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł – Praktyki zawodowe- 90 godzin