Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

Rodzaj studiów

Studia podyplomowe

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

2

Cena za semestr

1250 zł

Uczelnia

Instytut Studiów Podyplomowych

Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych m.in. w instytucjach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę, stacjach sanitarno-epidemiologicznych,szpitalach i poradniach leczniczo-zabiegowych, Narodowym Funduszu Zdrowia, systemie ubezpieczeń społecznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach publicznych i prywatnych. Program studiów „Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia” obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, szczepień ochronnych, higieny, organizacji ochrony zdrowia, promocji zdrowia w ramach tworzenia polityki zdrowotnej i prozdrowotnej. Poszczególne przedmioty zawierają wybrane treści kształcenia z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycyny, nauk biologicznych oraz biotechnologii, tak by zdobyta wiedza mogła być praktycznie zastosowana w codziennej działalności pracowników ochrony zdrowia. Student poznaje aktualne zagrożenia zdrowotne oraz metody zapobiegania. Absolwent przygotowany jest do pracy na wszystkich stanowiskach w ochronie zdrowia, a także w programach i projektach edukacyjno-profilaktycznych. Potrafi planować działania na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz współpracować na rzecz tworzenia środowisk wspierających zdrowie.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

Zakres kształcenia:

 1. Epidemiologia ogólna
 2. Mikrobiologia/Bioterroryzm
 3. Higiena Komunalna
 4. Ekonomia w ochronie zdrowia
 5. Statystyka medyczna
 6. Promocja zdrowia
 7. Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia
 8. Epidemiologia chorób niezakaźnych
 9. Epidemiologia chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych
 10. Ochrona zdrowia w UE
 11. Organizacja Ochrony zdrowia
 12. Jakość w opiece medycznej
 13. Przepisy BHP
 14. Marketing usług medycznych
 15. Socjologia zdrowia/Demografia
 16. Higiena żywności i żywienia
 17. Szczepienia Ochronne