Dydaktyka i metodyka języka obcego – j. niemiecki

Rodzaj studiów

Studia podyplomowe

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

3

Cena za semestr

1100 zł

Uczelnia

Instytut Studiów Podyplomowych

Studia podyplomowe na kierunku „Dydaktyka i metodyka języka obcego – język niemiecki” skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego na drugim i trzecim etapie edukacyjnym. Celem studiów jest nabycie kompetencji metodycznych i dydaktycznych do nauczania języka obcego ( w zakresie języka niemieckiego) nabycie wiedzy metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka niemieckiego dostosowanej do pracy z uczniami  klasach IV- VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej, doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno- pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Absolwent uzyska kwalifikacje i kompetenecje w zakresie języka niemieckiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575 ze zm.) § 29.2. Kwalifikacje do nauczania języków obcych. 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

Program studiów podyplomowych:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu 
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin