Doradztwo zawodowe i coaching kariery

Rodzaj studiów

Studia podyplomowe

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

3

Cena za semestr

1100 zł

Uczelnia

Instytut Studiów Podyplomowych

Studia podyplomowe w zakresie „Doradztwa zawodowego i coachingu kariery” mają charakter kwalifikacyjny. Absolwent studiów jest uprawniony do posługiwania się tytułem „doradca zawodowy”. Ukończenie studiów umożliwia ponadto uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów we wszelkiego rodzaju instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, bądź w instytucjach pośrednictwa pracy. Studia podyplomowe dają wiedzę w zakresie zawodoznawstwa i kompetencji w doborze drogi zawodowej dostosowanej do możliwości psychofizycznych młodego człowieka. Ponadto absolwenci studiów uzyskają wiedzę z szeroko pojętego poradnictwa zawodowego, planowania kariery, metod wyboru zawodu i narzędzi pracy doradcy zawodowego, a także umiejętności poradnictwa indywidualnego oraz grupowego w trakcie specjalistycznych zajęć szkolnych. Mogą również pracować w różnych instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, zajmujących się pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym i rozwojem kariery indywidualnych osób. Studia mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ( Dz.U. z 2021r. poz. 890 z późn. zm.), a program studiów jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450 ze zm.).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 90 godzin i zdaniem egzaminu końcowego.

Program studiów:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu

III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 

IV moduł: Praktyki zawodowe- 90 godzin