Administracja

Rodzaj studiów

Studia I stopnia

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

6

Cena za semestr

1990 zł

Uczelnia

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Kierunek Administracja daje umiejętność posługiwania się szczegółową wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o administracji państwowej i samorządowej. Po ukończeniu tego kierunku można pracować m.in.: w administracji rządowej, strukturach samorządowych, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, przedsiębiorstwach współpracujących ze strukturami UE. 

Specjalności:  

  • Administracja skarbowa przygotowuje studentów do pracy w organach administracji skarbowej lub w komórkach administracyjnych dowolnego podmiotu gospodarczego. Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę jak ustalać i określać podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe. 
  • Administracja bezpieczeństwa – dzięki tej specjalności student uzyskuje praktyczną umiejętność w zakresie zasad i przepisów regulujących działania organów administracji publicznej w szczególności w organach ścigania oraz poznaje metody jak realizować współpracę organizacji pozarządowych z administracja publiczną. Ważnym aspektem tej specjalności jest otrzymanie wiedzy jak realizować zadania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. 
  • Administracja publiczna – pozwala zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Absolwent potrafi działać zgodnie z zasadami i procedurami jakie obowiązują w administracji państwowej i samorządowej. 
  • Ochrona danych osobowych – studenci na tej specjalności zapoznają się z kompleksową wiedzą dotyczącą ochrony danych osobowych zgodnych z przepisami RODO. Absolwenci potrafią się posługiwać wybranymi narzędziami informatycznymi, metodami i procedurami, wspierającymi system ochrony informacji. Posiadają umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz potrafią skutecznie zabezpieczyć systemy informatyczne przed zagrożeniami.